Savremene tehnologije livenja je predmet koji se sluša u sedmom semestru osnovnih akademskih studija proizvodnog mašinstva, modul: Savremene tehnologije oblikovanja materijala. Cilj predmeta jeste sticanje znanja neophodnih za konstrukciju odlivka ili alata sa proračunima ulivanja, formiranja odlivka i nastalih unutrašnjih napona. Tokom rada student stiče i neophodna znanja za izvođenje simulacija procesa livenja na PC računaru i njihovu analizu u pogledu utvrđivanja uzroka livačkih grešaka i načina njihovog uklanjanja.

Nastava na predmetu se izvodi interaktivno u vidu predavanja i laboratorijskih vežbi. Na predavanjima se izlaže teoretski deo gradiva propraćen karakterističnim primerima radi lakšeg razumevanja gradiva. Na laboratorijskim vežbama se rade konkretni zadaci i praktično primenjuju stečena znanja na raspoloživoj laboratorijskoj opremi.

Ocena ispita se formira na osnovu:

  • prisustva na predavanjima - predispitna obaveza - 5 poena
  • prisustvo na vežbama - predispitna obaveza - 5 poena
  • domaći zadatak - predispitna obaveza - 10 poena.
  • složeni oblici vežbi - predispitna obaveza - 40 poena. U toku vežbi studenti će imati obuku iz programa za simulaciju procesa livenja MAGMA5. Svaki student će po završenom kratkom uvodnom kursu izvršiti računarsku simulaciju ulivanja i/ili očvršćavanja odlivka za koji je prethodno definisao i proračunao delove ulivnog sistema/sistema hranjenja (u okviru domaćeg zadatka iz prethodne tačke).
  • usmeni deo ispita.- 40 poena. U slučaju iskazane želje studenata, u prvom ispitnom roku ispit se može polagati u vidu testa koji se sastoji od 20 kratkih pitanja. Studenti koji ne polože test polažu usmeni deo ispita na klasični način izvlašenjem tri pitanja. Spisak ispitnih pitanja se nalazi ovde.

Termini konsultacija

Anketa za studente koji su odslušali predmet.

 

Kompletan materijal sa predavanja i vežbi je zapakovan u zip i/ili rar arhive sa lozinkom. Lozinka se dobija na prvom času vežbi ili se može tražiti od predmetnog nastavnika (kabinet MI 13A).

Materijal sa predavanja:

 Materijal sa vežbi:

Studenti koji su odslušali predmet, poene sa predispitnih obaveza mogu pogledati ovde: