Kako se dobija status budžetskog studenta? Studenti sa posebnim potrebama? Koja su prava i obaveze studenata?

Status studenta

Student fakulteta je lice upisano u osnovne, master akademske, specijalističke ili doktorske studije na fakultetu. Vrste statusa koje student može imati:

Status budžetskog studenta – student se finansira iz budžeta države
 • Student koji je upisan na studije po konkursu i rangiran u okviru kvote na izabranoj visokoškolskoj ustanovi za finansiranje od strane Republike Srbije;
 • Student koji je u toku studijske godine stekao minimum 48 ESPB bodova, stoga taj status zadržava i u narednoj školskoj godini;
 • Ukoliko budžetski student u toku studijske godine ostvari manje od 48 ESPB bodova, može nastaviti studije, ali u statusu samofinansirajućeg studenta.
Status samofinansirajućeg studenata
 • Student upisan na studije prve godine, prvog, odnosno drugog stepena, rangiran na konkursu za upis, u studijskoj godini za koju je upisan po konkursu;
 • Student upisan u drugu, odnosno bilo koju narednu godinu, a koji je u prethodnoj studijskoj godini, kao samofinansirajući student, ostvario najmanje 37 ESPB bodova.
 • Samofinansirajući student koji je u tekućoj studijskoj godini ostvario minimum 48 ESPB bodova u narednoj godini može preći u status budžetskog studenta, a čije se studiranje finansira iz budžeta Republike Srbije.
 • Student koji nije ostvario 37 ESPB bodova u toku studijske godine, ponovo upisuje istu godinu studijskog programa kao samofinansirajući student (student je obnovio godinu).

UPIS U

BUDŽET

SAMOFINANSIRANJE

PRVU GODINU

Ako ostvario dovoljan broj bodova po konkursu (uspeh iz srednje škole+broj bodova sa prijemnog ispita) i rangiran u okviru kvote za budžet

Ako ostvario dovoljan broj bodova po konkursu (uspeh iz srednje škole+broj bodova sa prijemnog ispita) i rangiran u okviru kvote za samofinansiranje

DRUGU GODINU

Ostvareni najmanje 48 ESPB u školskoj 2018/19 godini

Ako je u toku prethodnog školovanja ostvario najmanje 37 ESPB

TREĆU

GODINU

Ostvareni minimum 48 ESPB u školskoj 2018/19 godini i ako je toku prethodnog školovanja ostvario ukupno  najmanje 74 ESPB

Ako je u toku prethodnog školovanja ostvario najmanje 74 ESPB

ČETVRTU GODINU

Ostvareni minimum 48 ESPB u školskoj 2018/19 godini i ako je toku prethodnog školovanja ostvario ukupno  najmanje 111 ESPB

Ako je u toku prethodnog školovanja ostvario najmanje 111 ESPB

 

Gostujući student (mobilnost studenata)

Student drugog univerziteta odnosno fakulteta, kao gostujući student, upisuje delove studijskog programa na drugom fakultetu u skladu sa ugovorom između dva univerziteta, odnosno fakulteta, o priznavanju ESPB bodova.

Student sa posebnim potrebama

Svaka visokoškolska ustanova dužna je da, kada je reč o studentima sa posebnim potrebama, ravnopravno ih uključi u nastavno – naučni proces.
Prava ovih studenta ostvaruju se u skladu sa mogućnostima visokoškolske ustanove koju su upisali, prilagođavanjem načina i metoda izvođenja nastave, uz poseban program, koji donosi Veće fakulteta na početku svake godine.

Studiranje na daljinu

U pogledu prava i obaveza studenti na daljinu se ne razlikuju od redovnih samofinansirajućih studenata, sem što ne moraju da pohađaju nastavu i polažu kolokvijume pre izlaska na ispit.

Prava i obaveze studenta

Student osim što pohađa visokoškolsku ustanovu i ostvaruje svoje pravo na obrazovanje, on stiče i mnoga druga studentska prava, ali i obaveze, koja su regulisana Zakonom o visokom obrazovanje i opštim aktima visokoškolske ustanove

Prava studenata su:

 • Upis, kvalitetno školovanje i objektivno ocenjivanje
 • Blagovremeno i tačno informisanje o svim pitanjima koja se odnose na studije
 • Aktivno učestvovanje u donošenju odluka, u skladu sa zakonom
 • Samoorganizovanje i izažavanje sopstvenog mišeljenja
 • Povlastice koje proizilaze iz statusa studenta
 • Podjednako kvalitetne uslove studija za sve studente
 • Obrazovanje na jeziku nacionalne manjine, u skladu sa zakonom
 • Različitost i zaštita od diskriminacije
 • Da bira i bude izabran na izborima za studentski parlament i druge organe visokoškolske ustanove

Dužnosti studenata:

 • Ispunjavanje nastavne i predispitne obaveze
 • Poštovanje opšteg akta ustanove
 • Poštovanje prava drugih studenata i zaposlenih u visokoškolskoj ustanovi
 • Učestvovanje u donošenju odluka, u skladu sa zakonom

Naravno, svaki student ima pravo da podnese žalbu fakultetu ukoliko smatra da mu je neko pravo uskraćeno ili narušeno, ali isto tako mora biti spreman i na posledice ukoliko neku od obaveza ne ispuni ili prekrši.