Oblici ostvarivanja nastave na fakultetu su: predavanja, vežbe, konsultacije, stručna praksa, učešće studenata u stručnom i naučnom radu i sl.

Predavanja su deo nastave na Fakultetu na kojima nastavnik usmeno izlaže sadržaj određene teme na način i u obimu utvrđenim studijskim programom. Predavanja su javna. Predavanjima, po pravilu, prisustvuje predmetni nastavnik i studenti koji su dužni da, prema studijskom programu i rasporedu, taj predmet prate.

Na početku školske godine nastavnik u sažetom obliku iznosi studentima: sadržaj i dinamiku izvođenja nastave, metode rada, način akumuliranja poena ispunjavanjem predispitnih obaveza, način održavanja ispita, način ocenjivanja, osnovnu i dopunsku literaturu i druge neophodne informacije.

Redovno pohađanje predavanja je veoma značajno za studente. Postiže se kontinuitet, lakše se prati gradivo i polaže ispit iz predmeta. Profesori na predavanjima su dobro pripremljeni, stručni po pitanju teme o kojoj govore, iza kojih stoje istraživanja, pročitane knjige i stručni tekstovi. Predavanja omogućavaju studentima da savladaju stručne termine i olakšava razumevanje napisane knjige potrebne za polaganje ispita. Radi poređenja, predavanja su kao kada slušate vesti na TV-u, pa onda pročitate novine (unapred znate koji je sadržaj i lakše ga memorišete).

  • Vežbe su deo nastave na kojima se u zavisnosti od predmeta: uvežbavaju i primenjuju osnovna znanja, razrađuju primeri iz gradiva izloženog na predavanjima, rešavaju praktični ili teorijski problemi, zadaci i slučajevi iz prakse, izrađuju programi iz predmetnog gradiva i sl.

Na Departmanu za proizvodno mašinstvo to su najčešće praktična objašnjenja i praktična primena savladanog gradiva, gde se studentima omogućava da sami vrše različita merenja i rad na mašinama i drugoj opremi. Studenti kroz praktičan rad stiču realna - praktična znanja i veštine, i pri tom im je olakšano razumevanje i memorisanje gradiva sa predavanja. 

  • Konsultacije su oblik nastavnog rada koje se po pravilu odvijaju u individualnom kontaktu nastavnika i studenta. Konsultacije predstavljaju vreme kada profesori i asistenti stoje na raspolaganju studentima za sva pitanja u vezi gradiva na predmetu koji oni drže, ili pitanja u vezi zadataka, grafičkih i seminarski radova i sl. Svaki nastavnik ima svoje termine održavanja konsultacija u toku nedelje.

Pored toga, nastavnici na Departmanu za proizvodno mašinstvo su studentima (izvan termina konsultacija) uvek dostupni putem e-maila i/ili drugih aplikacija za komunikaciju, za dogovore i rešavanje nedoumica vezanih za predmet.

  • Stručna praksa je deo nastavnog procesa tokom koga studenti stiču praktična znanja iz oblasti koja je obuhvaćena studijskim programom kroz direktni kontakt i učešće u radnom procesu.

Na FTN-u i Departmanu za proizvodno mašinstvo postoje dve vrste stručne prakse:

  • Stručne prakse u preduzećima - FTN ima sklopljen ugovor sa velikim brojem preduzeća gde naši studenti obavljaju svoju stručnu praksu u trajanju od 2-4 nedelje, a prema dogovoru one mogu biti i znatno duže od 3 do 6 meseci. Nakon završetka stručne prakse veliki broj studenata nastavio je da radi u ovim kompanijama.
  • Stručne prakse na fakultetu - obuka za primenu CAx programskih sistema – PTC Creo, Catia i drugih softvera, obuka iz zavarivanja, obuka za programiranje i rad na CNC mašinama....

Stručna praksa je značajna za studente, jer stiču realnu sliku rada mašinskog inženjera.

  • Stručne ekskurzije su definisane studijskim programom. Plan stručne ekskurzije obavezno sadrži: spisak studenata, način organizovanja, način obezbeđenja i zaštite i način finansiranja.

Stručne ekskurzije su značajne jer se posećuju aktuelne i moderne kompanije iz oblasti, ali i povod za lepo druženje između studenata i upoznavanje nastavnika u manje formalnom obliku.

Na Departmanu za proizvodno mašinstvo postoji višedecenijska praksa organizovanja višednevnih i jednodnevnih stručnih ekskurzija:

  • Stručne ekskurzije u inostranstvu (Nemačka, Austrija, Češka, Italija, Slovenija, Slovačka....) obilaze se najznačajnije kompanije iz oblasti mašinstva / Mercedes, BMW, Volkswagen, Škoda, Index, itd.
  • Stručne ekskurzije u zemlji (FIAT, Metalac, Tetrapak, Termometal, ATB Sever, Continental, Siemens, Bosh, Unimet, FKL, LPO, Carslberg, Kolubara Metal i druge)
  • Posete sajmovima automobila i sajmovima tehnike, i dr.
  • Ijade su naučna i sportska takmičenja studenata određene nastavne oblasti. Za takmičenja u znanju organizuju se pripreme.

Za oblast mašinstva naziv ijade je MAŠINIJADA na kojoj pored Srbije učestvuju zemlje regiona Bosna i Hercegovina, Slovenija, Makedonija, Crna Gora i dr. Takmičenja na mašinijadi se odvijaju iz oblasti znanja (mehanike, matematike, termodinamike, mašinskih elemenata, mehanike fluida i otpornosti materijala) i sporta (fudbal, košarka, rukomet, odbojka, šah i stoni tenis). Najuspešniji takmičari na Mašinijadi budu nagrađeni od strane fakulteta.

Ijade su studentima među najomiljenijim aktivnostima, a dobar glas ih prati zbog: druženja, provoda, sporta, navijanja, i dobrih takmičenja iz nauke... Mašinijada je izvor pozitivne energije i uvek rado posećen program.