Back to Top
 
 

Tehnologija virtuelne stvarnosti

Tehnologija virtuelne stvarnosti (VR - Virtual Reality) koristi računarske tehnologije u cilju kreiranja simuliranih okruženja. Za razliku od uobičajenih računarskih korisničkih interfejsa, VR omogućava korisniku da iskustvo simulacije doživi potpuno okružen virtuelnom scenom, pri čemu je u mogućnosti da stupa u interakciju sa odabranim virtuelnim objektima - elementima VR scene.

Danas su u najširoj upotrebi dve vrste virtuelnih tehnologija - sa jedne strane je, već pomenuti  VR, dok se sa druge strane nalazi tehnologija superponirane stvarnosti (AR - Augmented Reality). Za razliku od VR tehnologije, koja korisnika u potpunosti izoluje od stvarnosti, AR mu omogućava da nesmetano posmatra svoje stvarno okruženje, dok u vidnom polju može da uoči superponirane virtuelne objekte, informacije, itd.

Savremena industrija danas uveliko primenjuje AR i VR tehnologije u svim domenima proizvodnje, od konceptualnog projektovanja proizvoda, do različitih vrsta obučavanja, pri čemu se ova oblast primene virtuelnih tehnologija naziva virtuelnom proizvodnjom (VM - Virtual Manufacturing).

Projektovanje tehnoloških procesa

Tehnološki proces je deo proizvodnog procesa koji se sastoji od skupa međusobno povezanih aktivnosti, odnosno operacija rada sa ciljem transformacije polaznog materijala (pripremka) u gotove delove, ili delova u podsklopove, sklopove i gotove proizvode. Jedan od glavnih zadataka inženjera proizvodnog mašinstva je da vrše projektovanje tehnoloških procesa izrade delova/proizvoda i tehnoloških procesa montaže proizvoda.

Tehnološki procesi se projektuju na osnovu: 2D crteža i/ili 3D modela proizvoda, obima proizvodnje u određenom vremenskom periodu, raspoloživosti proizvodnih resursa, odnosno pripremaka, obradnih sistema, alata, pribora, merila i drugih tehničko/ekonomskih zahteva, kao što su rok isporuke, cena proizvoda itd.

Rezultat projektovanja tehnoloških procesa predstavlja tehnološka dokumentacija, koja se sastoji iz sadržaja tehnološkog procesa, karti operacija, upravljačkih programa za obradu na CNC mašinama, proračunatih troškova i vremena izrade itd. Projektovanje tehnoloških procesa predstavlja veoma važan zadatak inženjera proizvodnog mašinstva jer od kvaliteta tehnološkog procesa zavisi proizvodnost, kvalitet proizvoda, troškovi proizvodnje, konkurentnost proizvodnje i na kraju krajeva profit proizvodnje.

Alati i pribori

Alati i pribori se primenjuju u svim segmentima proizvodnog mašinstva. Jedini su elementi obradnog sistema koji dolaze u neposredan kontakt sa predmetom obrade. U savremenoj proizvodnji imaju veliki značaj s obzirom da direktno utiču na tačnost obrade, na ostvarivanje potrebnih dimenzija, geometrijske specifikacije proizvoda, troškove, produktivnost, ergonomičnost, itd.

Projektovanje i izbor alata i pribora predstavlja veoma važan zadatak konstruktora i projektanta budući da usvojena rešenja određuju karakteristike kvaliteta proizvoda.

Merenje i kvalitet

Merenje i kontrola su oduvek bili neizostavni delovi svake industrijske proizvodnje. Da bi svaki proizvod bio istih dimenzija i oblika potrebno je odgovorno sprovoditi i pratiti procedure merenja i kontrole.

Posao inženjera koji se bave metrologijom je da kontrolišu proizvode kako u fazi izrade, tako sve do gotovog proizvoda. Svako merenje je povezano sa određivanjem brojnih vrednosti fizičkih veličina, stoga metrologija predstavlja nauku o merenjima, metodama i mernim uređajima. Proizvodna metrologija se bavi: tehnikom izvođenja merenja, mernim strategijama (načinom i brojem merenja), mernim uređajima (instrumenatima, mernim mašinama) i uslovima neophodnim za obezbeđivanje potrebne tačnosti merenja (konstantna temperatura, vlažnost vazduha, itd.).

Tačnost izrade proizvoda direktno je povezan sa kvalitetom. Pod kvalitetom proizvoda se podrazumevaju osobine koje zadovoljavaju propisane uslove u pogledu namene, funkcije, pouzdanosti, jednostavnosti, ekonomičnosti u upotrebi i održavanja proizvoda. Kvalitet je jedan od bitnih obeležja proizvoda čiji se propisani ili zahtevani nivo mora ostvarivati uz optimalnu proizvodnost i ekonomičnost u toku proizvodnog procesa. Za proizvode kažemo da su visokog kvaliteta, ako im je dokazana trajnost ili ekonomičnost u upotrebi.

Strana 1 od 4