Back to Top
 
 

0151 Katedra za procese obrade skidanjem materijala

Osnovna delatnost Katedre je održavanje nastave na osnovnim, master i doktorskim akademskim i strukovnim studijama iz predmeta na studijskim programima koji pripadaju užoj naučnoj oblasti Procesi obrade skidanjem materijala.

Izvođenje nastave je pokriveno većim brojem objavljenih univerzitetskih udžbenika: Osnove tehnologije obrade rezanjem, Nekonvencionalni postupci obrade, Teorija obradnih procesa, Baza podataka obradnih procesa, Proizvodno mašinstvo i obnovljivi izvori energije, Metode planiranja i obrade eksperimenta i dr.

Pored nastavnih aktivnosti, Katedra se aktivno bavi naučno-istraživačkim i stručnim radom koje kontinualno unapređuje i proširuje kroz projekte na nacionalnom i međunarodnom nivou. Rezultati istraživanja su objavljeni u brojnim međunarodnim i domaćim časopisima ili skupovima u zemlji i inostranstvu.

 Šef Katedre:

Dr Milenko Sekulić, redovni profesor

 

 Članovi Katedre su:  

Dr Marin Gostimirović, redovni profesor

Dr Borislav Savković, docent

Dr Dragan Rodić, istraživač saradnik

MSc Anđelko Aleksić, asistent

MSc Nenad Kulundžić, istraživač saradnik

Radomir Dukić, laborant  

 

Katedra organizaciono uključuje dve laboratorije u okviru kojih se realizuje laboratorijski deo nastave, eksperimentalna naučno-istraživačka aktivnost i aktivnosti saradnje sa privredom:

Laboratorija za konvencionalne tehnologije obrade

Laboratorija za nekonvencionalne tehnologije obrade

 

Oblast aktivnosti Katedre su: ispitivanje i praćenje tehno-ekonomskih karakteristika procesa obrade skidanjem materijala, sprovođenje profesionalne obuke u mašinskoj industriji za konvencionalne i nekonvencionalne tehnologije, uvođenje savremenih i inovacionih rešenja u konkretne industrijske uslove, projektovanje i obrada specifičnih delova i sklopova i sl.

Postojeći laboratorijski potencijal Katedre su: konvencionalne mašine za obradu rezanjem, elektroerozivna mašina za upuštanje, merna laboratorijska oprema, virtualna akviziciono-informaciona oprema i dr.

0152 Katedra za mašine alatke, tehnološke procese, fleksibilne tehnološke sisteme i procese projektovanja

Osnovna delatnost Katedre je održavanje nastave iz predmeta na studijskim programima proizvodnog mašinstva i inženjerstva zaštite na radu na osnovnim, master i doktorskim akademskim studijama, koji pripadaju užim naučnim oblastima Katedre - Mašine alatke, fleksibilni tehnološki sistemi i automatizacija postupaka projektovanja, odnosno Tehnološki procesi, tehnoekonomska optimizacija i virtuelno projektovanje.

Opširnije: 0152 Katedra za mašine alatke, tehnološke procese, fleksibilne tehnološke sisteme i procese...

0154 Katedra za tehnologije oblikovanjem i inženjerstvo površina

Osnovna delatnost Katedre je održavanje nastave iz predmeta na studijskim programima proizvodnog mašinstva na osnovnim, master i doktorskim akademskim studijama, koji pripadaju užim naučnim oblastima Katedre. Pored nastavnih aktivnosti, Katedra ima aktivnu saradnju sa privredom kroz koju plasira svoja naučna znanja i rezultate istraživanja koji se kontinualno unapređuju i proširuju kroz naučno istraživačke projekte na nacionalnom i međunarodnom nivou.

Opširnije: 0154 Katedra za tehnologije oblikovanjem i inženjerstvo površina

0155 Katedra za metrologiju, kvalitet, pribore, alate i ekološko-inženjerske aspekte

Osnovna delatnost Katedre je održavanje nastave iz predmeta na studijskim programima proizvodnog mašinstva, inženjerstva zaštite životne sredine i inženjerstva zaštite na radu na osnovnim, master i doktorskim akademskim studijama, koji pripadaju užim naučnim oblastima Katedre - Metrologija, kvalitet, pribori i ekološko inženjerski aspekti, odnosno Tribologija, održavanje i alati za obradu rezanjem. Pored nastavnih aktivnosti, Katedra ima aktivnu saradnju sa privredom kroz koju plasira svoja naučna znanja i rezultate istraživanja koji se kontinualno unapređuju i proširuju kroz naučno istraživačke projekte na nacionalnom i međunarodnom nivou.

Članovi Katedre:

Dr Miodrag Hadžistević, redovni profesor, šef Katedre

Dr Mario Šokac, asistent dr nauka, sekretar Katedre

Dr Igor Budak, vanredni profesor

Dr Đorđe Vukelić, vanredni profesor

Dr Ivan Matin, stručni saradnik-laborant

Dr Boris Agarski, docent

Dr Branko Štrbac, docent

Dr Milana Ilić Mićunović, docent

MSc Željko Santoši, asistent

MSc Zorana Lanc, istraživač pripravnik  

 

Katedra organizaciono uključuje tri laboratorije u okviru kojih se realizuje laboratorijski deo nastave, eksperimentalna naučno-istraživačka aktivnost i aktivnosti saradnje sa privredom:

 

Laboratorija za metrologiju, kvalitet i reverzibilni inženjerski dizajn;

Laboratorija za tehničku dijagnostiku, tribologiju, alate i pribore;

Laboratorija za ekološko-inženjerske aspekte.

 

Izveštaj o radu Katedre za metrologiju, kvalitet, pribore, alate i ekološko inženjerske aspekte za period 2012-2015. godine može se preuzeti sa sledeće veze: Izveštaj o radu Katedre 0155.  

 

 

Projekat Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama

 

 

Naziv projekta: Razvoj inovativnog sistema za 3D digitalizaciju i kreiranje virtuelnih modela nepokretnog kulturnog nasleđa

 

Opis projekta: U središtu projekta je razvoj sistema za kreiranje 3D virtuelnih modela na bazi beskontaktnih metoda, pri čemu je posebna pažnja posvećena fotogrametrijskoj metodi 3D digitalizacije. Prednost metode za objekte kulturnog nasleđa je beskontantna 3D digitalizacija i mogućnost izrade 3D modela za objekte koji nisu lako sagledivi sa svih strana bez rizika od oštećenja, kao što su arhitektonski ukrasi, ikonostasi u aktivnim crkvama, fiksne skulpture u nišama objekata i slično. Zahvaljujući mogućnosti apliciranja realne teksture, sistem omogućava savremenu dokumentaciju kulturnog nasleđa, mogućnost restauracije i rekonstrukcije oštećenja na bazi informacija o površini i obliku, a prilagođenost internet tehnologijama će omogućiti razvoj virtuelnih muzejskih i galerijskih izložbi dostupnih preko Interneta.

 

U okviru projekta je realizovano i nekoliko studija slučaja:

3D digitalizacija skulpture Ivanke Acin, Pletinja, polihromno drvo, (Galerija Matice srpske) 3D digitalizacija skulpture Radovana Ždraleta, Glava (Nikola Tesla), kamen, (Galerija Matice srpske) 3D digitalizacija skulpture Ivanke Acin Skica za spomenik Dositeju Obradoviću, gips, (Galerija Matice srpske) Rad studenata Veljka Goločorbina i Tatjane Bojović (OAS Animacija u inženjerstvu, predmet: Generisanje prostora na osnovu slika) 3D digitalizacija skulpture na fasadi br.1 (Sv. Ignacio Lojola, Samostan Sv. Jurja, Petrovaradin) 3D digitalizacija skulpture na fasadi br.2 (Sv. Jan Nepomuk, Samostan Sv. Jurja, Petrovaradin) 3D digitalizacija skulpture na fasadi br.3 (Sv. Franjo Ksaverski, Samostan Sv. Jurja, Petrovaradin) 3D digitalizacija zakrivljenog rama (Galerija Matice srpske)

Napomena: prikaz 3D modela je moguć nakon preuzimanja .pdf datoteka.