Laboratorija za tehnološke procese, tehnoekonomsku optimizaciju i virtuelno projektovanje je organizaciona jedinica Katedre za mašine alatke, tehnološke procese, fleksibilne tehnološke sisteme i procese projektovanja.

Članovi Laboratorije:

Dr Dejan Lukić, redovni profesor, šef Laboratorije
Dr Mijodrag Milošević, redovni profesor
MSc Dejan Božić, asistent
Bogdan Ušljebrka, laborant

Laboratorija je u svom dugogodišnjem postojanju učestvovala u realizaciji značajnog broja naučno-istraživačkih projekata, kao i stručnih projekata saradnje sa privredom. Osnovne oblasti naučno-istraživačkog rada Laboratorije se odnose na:

 • Razvoj i organizaciju tehnološke pripreme proizvodnje;
 • Projektovanje tehnoloških procesa izrade i montaže proizvoda;
 • Optimizaciju tehnoloških procesa proizvodnje i konstrukcije proizvoda;
 • Razvoj CAPP sistema i integraciju sa CAD, CAM, PPC i drugim CAx sistemima;
 • Primenu metoda veštačke inteligencije i STEP-a u proizvodnom inženjerstvu;
 • Razvoj i organizaciju tehnološke baze podataka;
 • Modeliranje i simulaciju tehnoloških i proizvodnih procesa;
 • CE/3A označavanje proizvoda
 • Kolaborativno inženjerstvo i e-proizvodnju;
 • Preduzetništvo u malim i srednjim preduzećima.

S obzirom na znanje, iskustvo, raspoložive kadrove i opremu, mogućnosti Laboratorije u oblasti saradnje sa privredom se odnose na:

 • Projektovanje, osvajanje i unapređenje tehnoloških procesa izrade i montaže proizvoda;
 • Razvoj, organizaciju i racionalizaciju rada tehnološke pripreme proizvodnje;
 • Primenu koncepta grupne i tipske tehnologije u razvoju i proizvodnji proizvoda;
 • Tehnoekonomsku optimizaciju tehnoloških procesa proizvodnje i konstrukcije proizvoda (tehnologičnost, DFMA alati, alati VKO, i dr.);
 • Automatizaciju projektovanja proizvoda i tehnoloških procesa njihove izrade primenom postojećih i razvojem specijalizovanih programskih sistema (CAD/CAM sistemi, CAPP sistemi, integrisani CAD/CAPP/CAM/CAx sistemi);
 • Modeliranje i simulaciju tehnoloških i proizvodnih procesa, kao i koncipiranje i projektovanje proizvodnih pogona, pogona za održavanje, kao i fleksibilnih tehnoloških sistema (FMS);
 • Razvoj i organizaciju tehnološke baze podataka primenom savremenih programskih sistema;
 • Web-bazirane kolaborativne sisteme u proizvodnom inženjerstvu;
 • Izradu i ispitivanje alata i parametara obrade, istraživanje uslova za njihovu racionalnu eksploataciju, kao i razvoj sistema za automatizaciju njihovog izbora;
 • Izradu tehničko-tehnološke dokumentacije i rezervnih delova, kao i usluge obrade struganja, glodanja, brušenja, izrade ozubljenja i dr.;
 • Konsultantske usluge iz oblasti projektovanja proizvoda i tehnoloških procesa, uvođenja i osvajanja novih tehnologija proizvodnje i proizvodne opreme, projektovanja i unapređenja pogona, razvoja i organizacije baze podataka, i sl.;
 • Konsultanske usluge u oblasti tehničkog zakonodavstva - CE/3A označavanja proizvoda
 • Izradu investicionih programa i investiciono-tehničke dokumentacije (idejnih i glavnih tehnoloških projekata, biznis planova, kontrola licencne dokumentacije), izradu posebnih studija i vršenje nadzora pri izgradnji investicionih projekata;
 • Edukaciju i obuku iz oblasti projektovanja i optimizacije tehnoloških procesa izrade proizvoda, razvoja i organizacije baze podataka, automatizacije tehnološke pripreme proizvodnje, primene savremenih alata za obradu rezanjem, tehnologije ozubljenja, i dr.