Laboratorija za metrologiju, kvalitet, pribore i ekološko inženjerske aspekte je organizaciona jedinica Katedre za metrologiju, kvalitet, pribore, alate i ekološko inženjerske aspekte.

Članovi Laboratorije:
Dr Miodrag Hadžistević, redovni profesor
Dr Igor Budak, redovni profesor
Dr Đorđe Vukelić, vanredni profesor
Dr Ivan Matin, stručni saradnik
Dr Boris Agarski, docent
Dr Branko Štrbac, docent
Dr Milana Ilić Mićunović, docent
Dr Mario Šokac, asistent - dr nauka
MSc Željko Santoši, asistent
MSc Zorana Lanc, istraživač pripravnik

Laboratorija ima jake veze sa industrijom i visok ugled na regionalnom i međunarodnom nivou koji je izgrađivan kroz veliki broj naučnih i stručnih projekata nacionalnog i međunarodnog nivoa u oblastima:
- koordinatne metrologije, dimenzionalnih i geometrijskih analiza;
- računarom podržane inspekcije (CAI) i računarom podržanog kvaliteta (CAQ);
- statističke kontrole procesa (SPC)i sistema za upravljanja kvalitetom (QMS),
- 3D-digitalizacije i reverzibilnog inženjerstva;
- projektovanja pribora;
- merenja i kontrole zagađenja u radnoj i životnoj sredini: mikroklimatskih parametara, osvetljenosti, prašine, elektromagnetnog zračenja, nivoa buke itd.
- sistema za upravljanje zaštitom životne sredine (EMS), ocenjivanja životnog ciklusa (LCA), eko-dizajna i eko-označavanja.

Laboratorija je opremljena sofisticiranom opremom koja obuhvata hardverske i softverske komponente za realizaciju praktičnih merenja, računarskih simulacija i automatizovane analize rezultata iz uže naučne oblasti metrologija, kvalitet, pribori i ekološko inženjerski aspekti. U najznačajnije spadaju:
- koordinatna merna mašina Zeiss Contura G2 sa softverom Calypso;
- QC 10 BALLBAR;
- 3D digitajzer Immersion Microscribe G2;
- termovizijska kamera;
- CAD/CAE/CAM/CAQ softver Pro/ENGINEER;
- LCA i ekodizajn softveri GaBi i SimaPro,
- softver za statističku kontrolu kvaliteta proizvodnog procesa Gauss SPC.

KMM Zeiss Contura G2

Polazeći od pomenutih potencijala i resursa, mogućnosti Laboratorije u saradnju sa industrijom obuhvataju:
- inspekcija mernih instrumenata,
- koordinatna merenja,
- dimenzionalne i geometrijske analize,
- parametarska kalibracija mašina alatki i mernih mašina laserskim mernim sistemom,
- brza kontrola tačnosti mašina alatki,
- uvođenje i implementacija ISO standarda: ISO 17025, ISO 9000 i ISO 14000,
- statistička kontrola kvaliteta proizvodnog procesa,
- 3D digitalizacija i modelovanje kompleksnih delova reverzibilnim inženjerstvom,
- edukacija i obuka inženjera u oblasti CAD/CAE/CAM/CAQ softvera,
- merenje, analiza i ekspertiza ekoloških uticaja,
- inkubiranje mikro i malih preduzeća u oblasti mašinskog inženjerstva.