Materijal sa predavanja

Nanotehnologije i mašinstvo: juče, danas, sutra (prezentacija)

Nanomaterijali - ugljenicni nanomaterijali (prezentacija)

Nanomaterijali - nanočestice - nanoprahovi (prezentacija)

Tehnike nano obrade - opšti deo (prezentacija)

Tehnike nano obrade - SPL tehnike (prezentacija)

Inicijativa u nanotehnologijama (prezentacija)

Rizici i bezbednost u nanotehnologijama (prezentacija)

 

Seminarski rad

Uputstvo za izradu seminarskog rada

 

Materijal sa vežbi

Topografija povrsine (prezentacija, skripta)

Mikroskopija primenom skenirajuće sonde-SPM (prezentacija, skripta)

 

Materijal i uputstva za izvođenje laboratorijske vežbe i obaveznog zadatka

Detaljno uputstvo za rad u softverskom paketu Gwyddion (uputstvo)

Video materijal o radu u softverskom paketu Gwyddion (link)

Napomena: Za izveštaj o izvedenim AFM merenjeima ne postoji šablom, izrađuje u slobodnoj formi sa svim potrebnim elementima koji su definisani zadatkom