Anketa za studente koji su odslušali predmet.

Tehnologija livenja je predmet koji se sluša u drugom semestru osnovnih akademskih studija proizvodnog mašinstva. Cilj predmeta jeste upoznavanje studenata sa osnovnim znanjima iz livarstva. Izučavaju se oprema, tehnologija i alati neophodni u livarstvu i upoznaje sa značajem i primenom odlivaka u mašinstvu.

Nastava na predmetu se izvodi interaktivno u vidu predavanja i laboratorijskih vežbi. Na predavanjima se izlaže teoretski deo gradiva propraćen karakterističnim primerima radi lakšeg razumevanja gradiva. Na laboratorijskim vežbama se rade konkretni zadaci i praktično primenjuju stečena znanja na raspoloživoj laboratorijskoj opremi.

Ocena ispita se formira na osnovu: prisustva na predavanjima (5 poena) i vežbama (5 poena), urađenog obaveznog zadatka (20 poena), uspeha na kolokvijumu (30 poena), uspeha na testu i u slučaju potrebe/želje usmenog ispita (40 poena).

Obavezni zadatak se radi za vreme vežbi uz pomoć asistenta.

Kolokvijum je predviđen za proveru znanja koje je student stekao na laboratorijskim vežbama i polaže se najkasnije do kraja prvog ispitnog roka (junskog) u tekućoj školskoj godini. Traje 2h i sastoji se iz:

  • Jednog zadatka na kome studenti za dati mašinski deo koji se lije u pesku treba da prikažu: skicu predloženog modela, faze izrade kalupa i presek sklopljenog kalupa.
  • Jednog zadatka u kome za dati mašinski deo treba izabrati adekvatnu tehnologiju livenja (postupak), opisati je i skicirati modelnu opremu, kokilu ili alat‚
  • Pitanja iz laboratorijskog ispitivanja kaluparskog peska i/ili računskog zadatka iz sivog liva

Primer teksta zadatka sa kolokvijuma

Usmeni ispit se može polagati na dva načina:

  • Klasičnim polaganjem izvlačenjem ceduljice sa tri pitanja. Nakon pisanja koncepta student usmeno izlaže gradivo i odgovara na eventualno postavljena dodatna pitanja od strane profesora. Koncept obavezno mora da sadrži osnovne skice i dijagrame kojima se opisuju procesi. Njihov opis može biti deo koncepta, ali može biti izlagan i usmeno. Izvođenje jednačina i izraza, pa ni same jednačine, nije potrebno naučiti napamet. Pita se samo konačno značenje jednačina, odnosno uticajni parametri i kako koji parametar uriče na određene veličine/proces (pozitivno, negativno,...). Kako bi se ispit položio neophodno je pokazati minimalno znanje iz SVAKOG pitanja (ispit se ne može položiti ukoliko se znaju dva pitanja, a treće ne). Spisak ispitnih pitanja se nalazi na dnu ove stranice.
  • U toku prvog ispitnog roka (junskog) umesto usmenog polaganja, studenti ispit mogu polagati i preko testa koji se sastoji od 20 kratkih pitanja i traje 25min. Primer testa

Termini konsultacija

Broj mobilnog telefona predmetnog nastavnika.

Literatura:

  • Knjiga: Risto Kovač, Tehnologija izrade odlivaka, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad (2006). Knjiga je nešto opširnije nego što to zahteva ovaj kurs. Delovi knjige koji se nalaze van obima ovog kursa se mogu pronaći ovde.
  • Dostupni materijal sa predavanja i vežbi koji se može preuzeti sa donjih linkova. Prezentacije su zapakovane u zip arhive pod lozinkom koja je data na prvom predavanju ili se može tražiti od predmetnog nastavnika.

Materijal sa vežbi 2018/2019

  • Vežba 2 - Kalupovanje točkića vitla - Primer konstrukcije modela (prezentacijafilmic)
  • Vežba 11 - Sivi liv, priprema za kolokvijum (prezentacija, pdf)
  • Vežba 12 - Ispitivanje osobina kaluparske mesavine (skripta)

 

Ispitna pitanja za usmeni ispit:

Studenti koji su odslušali predmet, poene sa predispitnih obaveza mogu pogledati ovde: