Osnovna delatnost Katedre je održavanje nastave iz predmeta na studijskim programima proizvodnog mašinstva na osnovnim, master i doktorskim akademskim studijama, koji pripadaju užim naučnim oblastima Katedre. Pored nastavnih aktivnosti, Katedra ima aktivnu saradnju sa privredom kroz koju plasira svoja naučna znanja i rezultate istraživanja koji se kontinualno unapređuju i proširuju kroz naučno istraživačke projekte na nacionalnom i međunarodnom nivou.

 

Šef katedre:
Dr Mladomir Milutinović, vanredni profesor

Članovi Katedre:
Dr Branko Škorić, redovni profesor
Dr Ognjan Lužanin, redovni profesor
Dr Plavka Skakun, vanredni profesor
Dr Lazar Kovačević, vanredni profesor, sekretar katedre
Dr Marko Vilotić, docent
Dr Terek Pal, docent
Dr Dejan Movrin, docent
MSc Dragan Kukuruzović, asistent
MSc Ljiljana Stefanović, asistent
MSc Vladimir Terek, asistent
MSc Nemanja Dačević, istraživač pripravnik
MSc Zoran Bobić, istraživač pripravnik
Momir Dačević, laborant

Katedra organizaciono uključuje četiri laboratorije u okviru kojih se realizuje laboratorijski deo nastave, eksperimentalna naučno-istraživačka aktivnost i aktivnosti saradnje sa privredom: