Osnovna delatnost Katedre je održavanje nastave iz predmeta na studijskim programima proizvodnog mašinstva na osnovnim, master i doktorskim akademskim studijama, koji pripadaju užim naučnim oblastima Katedre. Pored nastavnih aktivnosti, Katedra ima aktivnu saradnju sa privredom kroz koju plasira svoja naučna znanja i rezultate istraživanja koji se kontinualno unapređuju i proširuju kroz naučno istraživačke projekte na nacionalnom i međunarodnom nivou.

 

Šef katedre:
Dr Mladomir Milutinović, vanredni profesor

Članovi Katedre:
Dr Branko Škorić, redovni profesor
Dr Ognjan Lužanin, redovni profesor
Dr Plavka Skakun, vanredni profesor
Dr Lazar Kovačević, vanredni profesor
Dr Marko Vilotić, vanredni profesor
Dr Terek Pal, vanredni profesor
Dr Dejan Movrin, vanredni profesor
MSc Ljiljana Stefanović, asistent, sekretar katedre
MSc Vladimir Terek, asistent
MSc Marko Zagoričnik, asistent
MSc Nemanja Dačević, istraživač saradnik
MSc Zoran Bobić, istraživač pripravnik
Momir Dačević, stručni saradnik - laborant
Dragan Kukuruzović, stručni saradnik - laborant

 

Katedra organizaciono uključuje četiri laboratorije u okviru kojih se realizuje laboratorijski deo nastave, eksperimentalna naučno-istraživačka aktivnost i aktivnosti saradnje sa privredom: