Osnovna delatnost Katedre je održavanje nastave iz predmeta na studijskim programima proizvodnog mašinstva na osnovnim, master i doktorskim akademskim studijama, koji pripadaju užim naučnim oblastima Katedre. Pored nastavnih aktivnosti, Katedra ima aktivnu saradnju sa privredom kroz koju plasira svoja naučna znanja i rezultate istraživanja koji se kontinualno unapređuju i proširuju kroz naučno istraživačke projekte na nacionalnom i međunarodnom nivou.

 

Članovi Katedre:

Dr Branko Škorić, redovni profesor, šef katedre
Dr Dragiša VIlotić, redovni profesor

Dr Ognjan Lužanin, redovni profesor
Dr Mladomir Milutinović, vanredni profesor
Dr Plavka Skakun, docent
Dr Lazar Kovačević, docent, sekretar katedre
Dr Aleksandar Miletić, docent
Dr Marko Vilotić, docent
Dr Terek Pal, docent
Dr Dejan Movrin, docent
MSc Dragan Kukuruzović, asistent
MSc Ljiljana Stefanović, asistent
Vladimir Terek, dipl. inž., saradnik u nastavi
Momir Dačević, laborant

Katedra organizaciono uključuje četiri laboratorije u okviru kojih se realizuje laboratorijski deo nastave, eksperimentalna naučno-istraživačka aktivnost i aktivnosti saradnje sa privredom: