Šef laboratorije:
Dr Sebastian Baloš, vanredni profesor

Članovi laboratorije:
Dr Leposava Šiđanin, profesor emeritus
Dr Dragan Rajnović, vanredni profesor
Dr Miroslav Dramićanin, docent
Dr Danka Labus, asistent
Mast. inž. maš. Petar Janjatović, asistent
Mast. inž. maš. Milan Pećanac, asistent
Mast. inž. maš. Mirjana Trivković, asistent
Stanislav Simić, tehničar
Stevan Vaselek, laborant

 

Kontrola i praćenje svojstva materijala zahteva postojanje nezavisne laboratorije za ispitivanje materijala. Ova laboratorija je jedna od prvih koja je formirana na Fakultetu tehničkih nauka, odnosno na Departmanu za proizvodno mašinstvo. Laboratorija za ispitivanje materijala se bavi mehaničkim i mikrostrukturnim karakterizacijama različitih materijala. Pored standardnih laboratorijskih i mernih pribora, od posebnog značaja je i sledeća oprema:
• Servo-hidraulična mašina za ispitvanje zatezanja SHENCK 250kN potpuno kompjuterski integrisana za statička i dinamička ispitivanja na sobnim i povišenim temperaturama.
• Svetlosni mikroskop Leitz-Orthoplan, opremljen digitalnim fotoaparatom.

Laboratorija se sa dva odeljenja:
1. Odeljenje za mehanička ispitivanja
2. Odeljenje za metalografska ispitivanja

Laboratorijske mogućnosti za saradnju sa industrijom obuhvataju:

1. Mehanička ispitivanja:
• određivanje čvrstoće materijala (zatezna, pritisna, savojna, uvijna i smicajna ispitivanja);
• Šarpi udarna ispitivanja na sobnoj temperaturi i niskim temperaturama
• Ispitivanje tvrdoće i mikrotvrdoće (Vikers, Brinel i Rokvel);
• Određivanje veličine puzanja i do temperature od 800 oC.
• Ispitivanje žica i kablova;
• Ispitivanje mehanike loma: Žilavost loma KIC; J-integral JIC, ispitivanje zamora, propagacija zamorne prsline da/dN.
2. Metalografska ispitivanja:
• Ispitivanje makrostrukture, posebno zavarenih spojeva;
• Ispitivanje mikrostrukture:
-Svetlosna mikroskopija ( LM)
-Skening elektronska mikroskopija ( SEM)
-Energetska disperziona spektroskopija ( EDS)
-Transmisiona elektronska mikroskopija ( TEM )
-Metalografska priprema uzorka za LM , SEM, EDS i TEM i
mikrostrukturna ispitivanja

Kroz sveobuhvatne analize rezultata ispitivanja, laboratorija je u stanju da pruži detaljan pregled za:
• Potpuna identifikacija i atestiranje materijala sa osobinama i uslovima;
• Karakterizacija i kontrola mikrostrukture;
• Preporuka za zamenu materijala;
• Kontrola primenjene tehnologije za materijal koji se koristi u delu proizvodnje;
• Konsultacije o izboru materijala za specijalne namene;
• Analiza loma.