Članovi laboratorije:

Dr Ognjan Lužanin, redovni profesor
Dr Mladomir Milutinović, vanredni profesor
Dr Plavka Skakun, docent
Dr Marko VIlotić, docent
Dr Dejan Movrin, docent
MSc Ljiljana Stefanović, asistent

 

Laboratorija za deformisanje poseduje dugu naučno-obrazovnu tradiciju, visok stručni renome i kadrovski potencijal u domenu prerade metala oblikovanjem. To je rezultat dugogodišnjeg napornog rada i usavršavanja, u okviru koga se mogu izdvojiti brojni primeri saradnje sa industrijom, uspešna realizacija većeg broja naučnih i stručnih projekata nacionalnog i međunarodnog ranga, izvedena tehnološka rešenja i poboljšanja, permanentna istraživanja koja prate savremene tokove i trendove, kao i značajan broj publikacija objavljenih u referentnim časopisima i prezentovani na svetskim skupovima. Kao takva, Laboratorija i njeni članovi prepoznatljivi su ne samo u domaćim okvirima, već mnogo šire, a u domenu ispitivanja deformabilnosti materijala je jedna od vodećih u svetu.

Poslednjih godina, osim problematike oblikovanja metala, značajno mesto u naučno-istraživačkim i obrazovnim aktivnostima Laboratorije zauzima oblast prerade polimera, uključujući i deo vezan za projektovanje alata i eksploataciju mašina.

Oprema Laboratorije obuhvata određeni broj mašina (mehaničkih i hidrauličnih presa) na kojima se mogu realizovati različiti postupci obrade deformisanje, zatim pomoćna (laboratorijska peć, mašina za ispitivanje obradivosti lima), uređaj za ultra-zvučno zavarivanje plastike, kao i niz dodatne opreme i sofisticirani merni uređaji namenjeni za kontrolu i praćenje parametara procesa deformisanja. U okviru saradnje sa privredom i zajedničkog ulaganja, uskoro u Laboratoriju treba da stigne i jedna od najsavremenijih mašina za injekciono presovanje.

Deo mašina i opreme Laboratorije za deformisanje

Laboratorija poseduje i dva softverska paketa namenjena za CAE (Computer Aided Engineering) analizu i simulaciju procesa deformisanja (Simufact.Forming) odnosno injekcionog presovanja plastike (MOLDEX3D), a koji predstavljaju vrhunska rešenja u ovim oblastima. Članovi Laboratorije poseduju veliko iskustvo u radu i aplikativnoj primeni CAD i CAE softverskih paketa. Laboratorija poseduje i set opreme sa pratećim softverom za realizaciju koncepta virtualne proizvodnje.

Simulacije procesa deformisanja (Simuifact.Forming)


Simulacija procesa injekcionog presovanja (MOLDEX3D)

Polazeći od pomenutih potencijala i resursa, Laboratorija je kompetentna i u mogućnosti je da realizuje sledeće usluge:

  • Razvoj, unapređenje i projektovanje tehnoloških postupaka hladne i tople obrade deformisanjem (zapreminsko oblikovanje , oblikovanje lima , oblikovanje tankozidih i debelozidih cevi )
  • Razvoj i konstrukcija specijalnih alata za zapreminsko deformisanje, oblikovanje lima, i izradu cevi ;
  • Razvoj, projektovanje i izrada specijalnih uređaja i mašina za oblikovanje metala.
  • Razvoj i projektovanje linija za oblikovanje metala .
  • Analiza deformabilnosti materijala i faktora od suštinskog značaja za tehnologiju plastičnosti
  • Obuka za korišćenje i primenu CAD (Solid.Edge, NX) i CAE (Simufact.Forming i MOLDEX3D) softverskih paketa
  • Razvoj opreme za zaštitu od buke
  • Projektovanje tehnoloških postupaka i alata za injekciono brizganje