Rukovodilac laboratorije:

Dr Milenko Sekulić, redovni profesor

 

Članovi laboratorije:

Dr Pavel Kovač, redovni profesor

Dr Marin Gostimirović, redovni profesor

Dr Borislav Savković, docent

MSc Anđelko Aleksić, asistent

MSc Dragan Rodić, istraživač saradnik

MSc Nenad Kulundžić, istraživač saradnik

Radomir Dukić, laborant

 

Opis istraživačkih oblasti i ključnih naučno-stručnih programa
Osnovna delatnost Laboratorije je održavanje nastave na osnovnim, master i doktorskim akademskim i strukovnim studijama iz predmeta na studijskim programima koji pripadaju užoj naučnoj oblasti Procesi obrade skidanjem materijala: Nekonvencionalni postupci obrade, Inovacione tehnologije, Plastika i zaštita životne sredine, Tehnologije izrade alata za plastiku, Tehnologije mikroobrade skidanjem materijala, Dizajn i funkcionalnost proizvoda, Proizvodni dizajn, Održivi dizajn i bezbednost proizvoda, Bezbednost proizvoda i zaštita korisnika/potrošača, Stanje i trend razvoja nekonvencionalnih postupaka obrade, Odabrana poglavlja iz mikro i nano obrade skidanjem materijala.
Oblast aktivnosti Laboratorije su: ispitivanje i praćenje tehno-ekonomskih karakteristika nekonvencionalnih procesa obrade materijala, uvođenje nekonvencionalnih i inovacionih tehnologija u savremene industrijske uslove, sprovođenje profesionalne obuke, dizajniranje, projektovanje i obrada specifičnih delova i sklopova i sl. U tom kontekstu, Laboratorija za nekonvencionalne tehnologije obrade raspolaže sa stručnim i laboratorijskim potencijalima koji omogućavaju:

  • Edukaciju vezanu za sve vrste nekonvencionalnih postupaka obrade (WJM, AJM, USM, EDM, EBM, LBM, PAM, CHM, ECM).
  • Profesionalnu obuku radnika radi primene nekonvencionalnih postupaka obrade u savremenoj metaloprerađivačkoj industriji.
  • Eksperimentalna ispitivanja u cilju optimizacije tehnoloških karakteristika nekonvencionalnih postupaka obrade, kao što su: proizvodnost obrade, tačnost obrade i kvalitet obrađene površine.
  • Stručnu pomoć vezanu za izbor i kupovinu optimalnog nivoa opreme za bilo koji nekonvencionalni postupak obrade, u zavisnosti od potreba konkretne proizvodnje.
  • Uvođenje hibridnih nekonvencionalnih postupaka obrade u industrijsku praksu, kao što su: ECM+EDM, AJM+EDM, USM+ECM, ECM+LBM, EDM+USM, itd...
  • Dizajniranje, projektovanje i mašinska obrada specifičnih delova i sklopova.

Lista ključne opreme

Laboratorija za nekonvencionalne tehnologije obrade poseduje sledeću opremu: CNC elektroerozivnu mašinu za upuštanje sa punom elektrodom AgieCharmilles SP 1U, ultrazvučnu sonotrodu, merno-akvizicionu opremu (razne vrste senzora, A/D kartice, softver za merenje i akviziciju eksperimentalnih podatka), itd...