Rukovodilac laboratorije:

Dr Dragan Rodić, docent

Članovi laboratorije:

Dr Marin Gostimirović, redovni profesor

Dr Milenko Sekulić, redovni profesor

Dr Borislav Savković, vanredni profesor

MSc Anđelko Aleksić, asistent

Radomir Dukić, laborant

 

Opis istraživačkih oblasti i ključnih naučno-stručnih programa
Osnovna delatnost Laboratorije je održavanje nastave na osnovnim, master i doktorskim akademskim i strukovnim studijama iz predmeta na studijskim programima koji pripadaju užoj naučnoj oblasti Procesi obrade skidanjem materijala: Nekonvencionalni postupci obrade, Inovacione tehnologije, Plastika i zaštita životne sredine, Tehnologije izrade alata za plastiku, Tehnologije mikroobrade skidanjem materijala, Dizajn i funkcionalnost proizvoda, Proizvodni dizajn, Održivi dizajn i bezbednost proizvoda, Bezbednost proizvoda i zaštita korisnika/potrošača, Stanje i trend razvoja nekonvencionalnih postupaka obrade, Odabrana poglavlja iz mikro i nano obrade skidanjem materijala.

Oblast aktivnosti Laboratorije su: ispitivanje i praćenje tehno-ekonomskih karakteristika nekonvencionalnih procesa obrade materijala, uvođenje nekonvencionalnih i inovacionih tehnologija u savremene industrijske uslove, sprovođenje profesionalne obuke, dizajniranje, projektovanje i obrada specifičnih delova i sklopova i sl. U tom kontekstu, Laboratorija za nekonvencionalne tehnologije obrade raspolaže sa stručnim i laboratorijskim potencijalima koji omogućavaju:

  • Edukaciju vezanu za sve vrste nekonvencionalnih postupaka obrade (WJM, AJM, USM, EDM, EBM, LBM, PAM, CHM, ECM).
  • Profesionalnu obuku radnika radi primene nekonvencionalnih postupaka obrade u savremenoj metaloprerađivačkoj industriji.
  • Eksperimentalna ispitivanja u cilju optimizacije tehnoloških karakteristika nekonvencionalnih postupaka obrade, kao što su: proizvodnost obrade, tačnost obrade i kvalitet obrađene površine.
  • Stručnu pomoć vezanu za izbor i kupovinu optimalnog nivoa opreme za bilo koji nekonvencionalni postupak obrade, u zavisnosti od potreba konkretne proizvodnje.
  • Uvođenje hibridnih nekonvencionalnih postupaka obrade u industrijsku praksu, kao što su: ECM+EDM, AJM+EDM, USM+ECM, ECM+LBM, EDM+USM, itd...
  • Dizajniranje, projektovanje i mašinska obrada specifičnih delova i sklopova.

Lista ključne opreme

Laboratorija za nekonvencionalne tehnologije obrade poseduje sledeću opremu:
- CNC elektroerozivnu mašinu za upuštanje sa punom elektrodom AgieCharmilles SP 1U,
- ultrazvučnu sonotrodu,
- merno-akvizicionu opremu (razne vrste senzora, A/D kartice, softver za merenje i akviziciju eksperimentalnih podatka),
- itd...