Osnovna delatnost Katedre je održavanje nastave na osnovnim, master i doktorskim akademskim i strukovnim studijama iz predmeta na studijskim programima koji pripadaju užoj naučnoj oblasti Procesi obrade skidanjem materijala.

Izvođenje nastave je pokriveno većim brojem objavljenih univerzitetskih udžbenika: Osnove tehnologije obrade rezanjem, Nekonvencionalni postupci obrade, Teorija obradnih procesa, Baza podataka obradnih procesa, Proizvodno mašinstvo i obnovljivi izvori energije, Metode planiranja i obrade eksperimenta i dr.

Pored nastavnih aktivnosti, Katedra se aktivno bavi naučno-istraživačkim i stručnim radom koje kontinualno unapređuje i proširuje kroz projekte na nacionalnom i međunarodnom nivou. Rezultati istraživanja su objavljeni u brojnim međunarodnim i domaćim časopisima ili skupovima u zemlji i inostranstvu.

 

Šef Katedre:

Dr Milenko Sekulić, redovni profesor

Članovi Katedre su:

Dr Marin Gostimirović, redovni profesor
Dr Borislav Savković, vanredni profesor
Dr Dragan Rodić, docent
MSc Anđelko Aleksić, asistent
Radomir Dukić, laborant

Katedra organizaciono uključuje dve laboratorije u okviru kojih se realizuje laboratorijski deo nastave, eksperimentalna naučno-istraživačka aktivnost i aktivnosti saradnje sa privredom:

Laboratorija za konvencionalne tehnologije obrade

Laboratorija za nekonvencionalne tehnologije obrade

 

Oblast aktivnosti Katedre su: ispitivanje i praćenje tehno-ekonomskih karakteristika procesa obrade skidanjem materijala, sprovođenje profesionalne obuke u mašinskoj industriji za konvencionalne i nekonvencionalne tehnologije, uvođenje savremenih i inovacionih rešenja u konkretne industrijske uslove, projektovanje i obrada specifičnih delova i sklopova i sl.

Postojeći laboratorijski potencijal Katedre su: konvencionalne mašine za obradu rezanjem, elektroerozivna mašina za upuštanje, merna laboratorijska oprema, virtualna akviziciono-informaciona oprema i dr.