Osnovna delatnost Katedre je održavanje nastave na osnovnim, master i doktorskim akademskim i strukovnim studijama iz predmeta na studijskim programima koji pripadaju užoj naučnoj oblasti Procesi obrade skidanjem materijala.

Izvođenje nastave je pokriveno većim brojem objavljenih univerzitetskih udžbenika: Osnove tehnologije obrade rezanjem, Nekonvencionalni postupci obrade, Teorija obradnih procesa, Baza podataka obradnih procesa, Proizvodno mašinstvo i obnovljivi izvori energije, Metode planiranja i obrade eksperimenta i dr.

Pored nastavnih aktivnosti, Katedra se aktivno bavi naučno-istraživačkim i stručnim radom koje kontinualno unapređuje i proširuje kroz projekte na nacionalnom i međunarodnom nivou. Rezultati istraživanja su objavljeni u brojnim međunarodnim i domaćim časopisima ili skupovima u zemlji i inostranstvu.

 Šef Katedre:

Dr Milenko Sekulić, redovni profesor

 

 Članovi Katedre su:  

Dr Pavel Kovač, redovni profesor

Dr Marin Gostimirović, redovni profesor

Dr Borislav Savković, docent

MSc Anđelko Aleksić, asistent

MSc Dragan Rodić, istraživač saradnik

MSc Nenad Kulundžić, istraživač saradnik

Radomir Dukić, laborant  

 

Katedra organizaciono uključuje dve laboratorije u okviru kojih se realizuje laboratorijski deo nastave, eksperimentalna naučno-istraživačka aktivnost i aktivnosti saradnje sa privredom:

Laboratorija za konvencionalne tehnologije obrade

Laboratorija za nekonvencionalne tehnologije obrade

 

Oblast aktivnosti Katedre su: ispitivanje i praćenje tehno-ekonomskih karakteristika procesa obrade skidanjem materijala, sprovođenje profesionalne obuke u mašinskoj industriji za konvencionalne i nekonvencionalne tehnologije, uvođenje savremenih i inovacionih rešenja u konkretne industrijske uslove, projektovanje i obrada specifičnih delova i sklopova i sl.

Postojeći laboratorijski potencijal Katedre su: konvencionalne mašine za obradu rezanjem, elektroerozivna mašina za upuštanje, merna laboratorijska oprema, virtualna akviziciono-informaciona oprema i dr.