Departman za proizvodno mašinstvo je Departman sa najdužom tradicijom na Fakultetu tehničkih nauka. U pola veka rada i razvoja stvoreni su značajni kadrovski i materijalni potencijali koji predstavljaju garanciju uspeha u obrazovnom i naučno-istraživačkom radu. Do sada je na Departmanu diplomiralo preko 1200 studenata, koji se danas nalaze na odgovornim funkcijama u velikom broju proizvodnih preduzeća, pre svega na teritoriji u AP Vojvodini, ali i Srbije i šireg regiona.

Studije na Departmanu za proizvodno mašinstvo obuhvataju četiri nivoa:
- osnovne akademske studije,
- master akademske studije,
- master srukovne studije i
- doktorske akademske studije.

Cilj studijskih programa je obrazovanje i osposobljavanje stručnjaka iz oblasti proizvodnog mašinstva za rad u raznorodnim i dinamičnim oblastima proizvodnog mašinstva. Polazeći od toga, u okviru osnovnih i master akademskih studija studenti imaju mogućnost izbora jednog od pet modula (studijskih grupa) - Računarom podržane tehnologije, Savremene tehnologije oblikovanja materijala, Savremene tehnologije oblikovanja plastike, Precizno inženjerstvo i Softver za mašinstvo.

Pored nastavne delatnosti, aktivnosti Departmana za proizvodno mašinstvo su u velikoj meri usmerene i ka naučno-istraživačkom radu i saradnji sa privredom. U okviru naučno-istraživackog rada na Departmanu je do sada realizovano preko 200 naučno-istraživackih projekata nacionalnog i međunarodnog nivoa, a realizovano je i više od 500 projekata kroz direktnu saradnju sa privredom. Ostvareni rezultati su publikovani i prezentovani kroz više od 1600 naučnih i stručnih radova u časopisima i konferencijama na nacionalnom i međunarodnom nivou. U okviru Departmana se izdaju i dva međunarodna naučna časopisa – Journal of Production EngineeringAdvanced Technologies and Materials (prethodno: Journal of Plasticity), a od 1976. godine se na svake tri godine organizuje međunarodna konferencija MMA - Flexible technologies, a od 2006. godine se svake godine organizuje naučna konferencija sa međunarodnim učešćem ETIKUM.