Osnovna delatnost Katedre je održavanje nastave iz predmeta na studijskim programima proizvodnog mašinstva i inženjerstva zaštite na radu na osnovnim, master i doktorskim akademskim studijama, koji pripadaju užim naučnim oblastima Katedre - Mašine alatke, fleksibilni tehnološki sistemi i automatizacija postupaka projektovanja, odnosno Tehnološki procesi, tehnoekonomska optimizacija i virtuelno projektovanje.

 

Pored nastavnih aktivnosti, Katedra ima aktivnu saradnju sa privredom kroz koju plasira svoja naučna znanja i rezultate istraživanja koji se kontinualno unapređuju i proširuju kroz naučno istraživačke projekte na nacionalnom i međunarodnom nivou.

Šef katedre:
Dr Slobodan Tabaković, redovni profesor

Članovi Katedre:
Dr Milan Zeljković, redovni profesor
Dr Aco Antić, redovni profesor
Dr Mijodrag Milošević, vanredni profesor
Dr Dejan Lukić, vanredni profesor
Dr Aleksandar Živković, vanredni profesor
Dr Cvijetin Mlađenović, asistent dr nauka, sekretar Katedre
MSc Miloš Knežev, asistent
Dipl. inž. maš. Marko Zagoričnik, saradnik u nastavi
Bogdan Ušljebrka, laborant

Katedra organizaciono uključuje tri laboratorije u okviru kojih se realizuje laboratorijski deo nastave, eksperimentalna naučno-istraživačka aktivnost i aktivnosti saradnje sa privredom:

- Laboratorija za mašine alatke, fleksibilne tehnološke sisteme i automatizaciju postupaka projektovanja,

- Laboratorija za tehnološke procese, tehnoekonomsku optimizaciju i virtuelno projektovanje i

- Laboratoriju za računarom integrisanu proizvodnju (CIM), koja je zajednička za Katedre 0152 i 0155.