Osnovna delatnost Katedre je održavanje nastave iz predmeta na studijskim programima proizvodnog mašinstva i inženjerstva zaštite na radu na osnovnim, master i doktorskim akademskim studijama, koji pripadaju užim naučnim oblastima Katedre - Mašine alatke, fleksibilni tehnološki sistemi i automatizacija postupaka projektovanja, odnosno Tehnološki procesi, tehnoekonomska optimizacija i virtuelno projektovanje.

 

Pored nastavnih aktivnosti, Katedra ima aktivnu saradnju sa privredom kroz koju plasira svoja naučna znanja i rezultate istraživanja koji se kontinualno unapređuju i proširuju kroz naučno istraživačke projekte na nacionalnom i međunarodnom nivou.

Članovi Katedre:

Dr Slobodan Tabaković, vanredni profesor, šef Katedre
Dr Milan Zeljković, redovni profesor
Dr Aco Antić, vanredni profesor
Dr Mijodrag Milošević, docent
Dr Dejan Lukić, docent
Dr Aleksandar Živković, docent
MSc Cvijetin Mlađenović, asistent, sekretar Katedre
MSc Miloš Knežev, saradnik u nastavi
MSc Goran Jovičić, istraživač saradnik
MSc Jovan Vukman, istraživač saradnik
Bogdan Ušljebrka, laborant

Katedra organizaciono uključuje tri laboratorije u okviru kojih se realizuje laboratorijski deo nastave, eksperimentalna naučno-istraživačka aktivnost i aktivnosti saradnje sa privredom:

- Laboratorija za mašine alatke, fleksibilne tehnološke sisteme i automatizaciju postupaka projektovanja,

- Laboratorija za tehnološke procese, tehnoekonomsku optimizaciju i virtuelno projektovanje i

- Laboratoriju za računarom integrisanu proizvodnju (CIM), koja je zajednička za Katedre 0152 i 0155.