Osnovna delatnost Katedre je održavanje nastave iz predmeta na studijskim programima proizvodnog mašinstva i inženjerstva zaštite na radu na osnovnim, master i doktorskim akademskim i strukovnim studijama, koji pripadaju užim naučnim oblastima Katedre - Mašine alatke, tehnološki sistemi i automatizacija postupaka projektovanja, odnosno Tehnološki procesi, tehnoekonomska optimizacija i virtuelno projektovanje.

 

Pored nastavnih aktivnosti, Katedra ima aktivnu saradnju sa privredom kroz koju plasira svoja naučna znanja i rezultate istraživanja koji se kontinualno unapređuju i proširuju kroz naučno istraživačke projekte na nacionalnom i međunarodnom nivou.

Šef katedre:
Dr Mijodrag Milošević, redovni profesor

Članovi Katedre:
Dr Slobodan Tabaković, redovni profesor
Dr Aco Antić, redovni profesor
Dr Dejan Lukić, redovni profesor
Dr Aleksandar Živković, redovni profesor
Dr Cvijetin Mlađenović, docent
Dr Miloš Knežev, asistent dr nauka, sekretar Katedre
MSc Dejan Marinković, asistent
MSc Dejan Božić, asistent
Bogdan Ušljebrka, laborant

Katedra organizaciono uključuje tri laboratorije u okviru kojih se realizuje laboratorijski deo nastave, eksperimentalna naučno-istraživačka aktivnost i aktivnosti saradnje sa privredom:

- Laboratorija za mašine alatke, fleksibilne tehnološke sisteme i automatizaciju postupaka projektovanja,

- Laboratorija za tehnološke procese, tehnoekonomsku optimizaciju i virtuelno projektovanje i

- Laboratoriju za računarom integrisanu proizvodnju (CIM), koja je zajednička za Katedre 0152 i 0155.