Dana 16.04.2024. godine na Mašinskom fakultetu u Nišu održan je sastanak Izvršnog odbora zajednice proizvodnog mašinstva Srbije. Na ovom sastanku je dosadašnji predsednik prof. dr Miodrag Hadžistević sa Fakulteta tehničkih nauka, Departman za proizvodnom mašinstvo, predao funkciju predsednika prof. dr Saši Ranđeloviću zaposlenom na Mašinskom fakultetu u Nišu kao organizatoru sledećeg jubilarnog 40. Savetovanja proizvodnog mašinstva Srbije – SPMS 2025., kada će biti ujedno proslavlјeno i 60. godina od osnivanja Zajednice.

Na samom sastanku su usvojeni i zaklјučci sa 39. Savetovanja proizvodnog mašinstva Srbije – SPMS 2023 održanog u Novom Sadu:

Pored jasne i nesumnjive dominacije interesovanja mladih naučnih radnika za časopise sa impakt faktorom potrebno je negovati konferencije da bi se istraživači upoznali i razmenili znanja i iskustva te prepoznali mogućnosti buduće saradnje.

Potrebno je naći načina da se popularizuju naučo-stručne konferencije u Srbiji kako bi ojačale veze između naučno-istraživačkih institucija i privrednih subjekata.

Sa brzim razvojem novih tehnoligija u zaostatku smo sa kreiranjem terminologije na srpskom jeziku na čemu je neophodno raditi u narednom vremenskom periodu.

Potrebno je intenzivnije raditi na jačanju veza između srpske privrede i univerziteta kako bi studijski programi odgovorili zahtevima privrede i istraživački rezultati bili primenjeni u srpskoj privredi.

Neophodno je stalno raditi na razvoju i primeni informacionih tehnologija.

Potrebno je sačuvati potreban nivo fundamentalnih znanja.